I.

Opći uvjeti izlaganja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju odnose između pravne ili fizičke osobe koja je popunila Prijavu, kao Izlagača i Razvojne agencije Grada Slavonskog Broda d.o.o., Slavonski Brod kao Izvršnog organizatora Katarinskog sajma.

II.

Izlagač prijavljuje svoje sudjelovanje na 19. KATARINSKOM SAJMU od 20. do 23. studenog 2015. godine (u daljnjem tekstu: Sajam) Prijavom koja je sastavni dio ovih Općih uvjeta. Potpisanom i ovjerenom Prijavom Izlagač izjavljuje da je suglasan s Općim uvjetima i da ih prihvaća.

III.

Izvršni organizator pridržava pravo otkazati Izlagaču sudjelovanje na Sajmu ukoliko ocijeni da Prijava ne odgovara sadržaju i kvaliteti sajamske priredbe ili iz drugih bitnih razloga. Izvršni organizator pridržava pravo zabraniti izlaganje i ukloniti izlagačeve proizvode iz izložbenog prostora ukoliko utvrdi da upravo ti ne odgovaraju navodima Izlagača, te ih odstraniti na njegov trošak. Ako sajamski raspored to nameće, Izvršni organizator može Izlagaču dodijeliti do 25% manju ili veću površinu od prijavljene.

IV.

Izlagač ne smije izložbeni prostor ili dio izložbenog prostora izdati u podnajam bez prethodne pismene suglasnosti Izvršnog organizatora.

V.

U slučaju da Izlagač otkaže već zaključenu Prijavu obvezuje se podmiriti nastale troškove. Izlagač mora Izvršnom organizatoru pisano otkazati nastup najmanje 15 dana prije početka Sajma. Ukoliko Izvršni organizator ne prihvati otkazivanje sudjelovanja ili se on uruči u vremenu manjem od 15 dana od početka Sajma, Izlagaču će se zaračunati cjelokupan naručeni prostor i sve do tada izvršene usluge.

VI.

Izlagač je dužan najkasnije jedan dan prije početka Sajma urediti i opremiti svoj izložbeno-prodajni prostor.

VII.

Izvršni organizator ima pravo odbiti Prijavu i u slijedećim slučajevima:

  • ukoliko potencijalni Izlagač nije uplatio kotizaciju u zadanom roku
  • ukoliko je Izlagač u trenutku prijave u stečajnom postupku ili postupku likvidacije,
  • ukoliko Izvršni organizator ima nenaplaćenih potraživanja prema Izlagaču,
  • ukoliko Izlagač na zahtjev Izvršnog organizatora ne dostavi potrebne dokumente,
  • ukoliko je traženi prostor već rasprodan.

VIII.

Neposrednu prodaju na Sajmu Izlagač će obavljati u skladu s važećim propisima. Prodaja toplih napitaka dozvoljena je isključivo u ovlaštenom ugostiteljskom objektu unutar zatvorenog sajamskog prostora.

IX.

Izlagač se obvezuje da će svoju opremu i izložbene proizvode osigurati od oštećenja, uništenja, loma, požara, provale, krađe, u slučaju elementarne nepogode ili više sile, da će poštivati propise o protupožarnoj sigurnosti, da će o svom trošku održavati izložbeno-prodajni prostor, da će u radnom vremenu Sajma, od 10 do 21 sati, biti prisutan u svom prostoru, da će po završetku sajamske priredbe Izvršnom organizatoru predati prostor i opremu u stanju u kakvom ih je preuzeo, da će svaku prouzročenu štetu odmah podmiriti, da će Izvršnom organizatoru podmiriti najam izložbeno-prodajnog prostora i troškove naručenih tehničkih usluga odmah po ispostavljanju ponude i da će odmah uvažiti pisane reklamacije.

X.

Izvršni organizator će prema popunjenoj Prijavi ispostaviti ponudu za naručeni izložbeno-prodajni prostor i osnovne tehničke usluge koja je odmah plativa na račun Izvršnog organizatora broj 2484008-1104756974, IBAN: HR9424840081104756974 otvorenog u Raiffeisenbank Austria d.d, Zagreb. Nakon izvršene uplate Izvršni organizator će Izlagaču dostaviti račun s konačnim obračunom usluga prema Prijavi, kao i svim naknadno ostvarenim troškovima. Izlagač je dužan izvršiti uplatu na račun Izvršnog organizatora u roku iz ponude. Po uplati u roku iz ponude, Izvršni organizator jamči dogovoreni prostor i poziciju. Za svaki dan zakašnjenja plaćanja računa zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. Reklamacije na račun dostavljaju se u roku 10 dana od datuma izdavanja. Naknadni se prigovori neće uzeti u obzir.

XI.

Izlagač po izvršenoj uplati ima pravo na besplatne izlagačke iskaznice/akreditacije ovisno o veličini zakupljenog izložbeno-prodajnog prostora.

XII.

Izlagač može započeti s radom na uređenju izložbenog prostora dva dana prije početka Sajma, a mora ga isprazniti idući dan po završetku. Ukoliko izlagač ne isprazni sajamski prostor u roku, Izvršni organizator ne odgovara za izlagačevu robu. Ukoliko posebne okolnosti zahtijevaju drugačije navedeni rokovi mogu se produžiti ili skratiti. Montaža i demontaža prostora je dozvoljena u gore navedenom vremenu od 7 do 15 sati ili po dogovoru.

XIII.

U slučaju da Izlagač krši bilo koju od prije navedenih odluka, Izvršni organizator ima pravo zabraniti mu sudjelovanje na Sajmu. U tom slučaju snosi sve troškove iz Općih uvjeta i sve eventualne druge troškove. Za sva neizmirena potraživanja od Izlagača, Izvršni organizator ima pravo zadržati svu donesenu robu na Sajam do visine neispunjenja obveza. Zadržane predmete Izvršni organizator uskladišćuje o trošku i na teret Izlagača.

XIV.

Izvršni organizator pridržava pravo odustajanja od organizacije Sajma o čemu će pisano obavijestiti prijavljenog Izlagača najkasnije osam dana prije namjeravanog početka Sajma i u slučaju više sile. Ako se iz nekih drugih razloga promijeni termin održavanja Sajma ili se skrati, Izlagač nema pravo odstupiti, otkazati ili postavljati neke druge zahtjeve, a pogotovo nema pravo tražiti naknadu štete od Izvršnog organizatora.

XV.

Usluge pružene sponzorima 18. Katarinskog sajma obuhvaćaju slijedeće: promocija sponzora na svim reklamnim i promotivnim materijalima (katalog, brošure, jumbo-plakati, medijska promocija), reklama unutar zatvorenog i otvorenog sajamskog prostora, štand po izboru i dr.

XVI.

U slučaju spora nadležan je sud u Slavonskom Brodu.

XVII.

Ovi Opći uvjeti imaju istu važnost kao Ugovor o najmu ili privremenom korištenju poslovnog, izložbenog sajamskog prostora.